Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2015

haley
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna
— -Pawlikowska
Reposted fromSabela Sabela viamy-life my-life
haley
Tyle coś dla nas jest warte, ile jesteśmy w stanie dla tego poświęcić.
— Ks. Wojciech Węgrzyniak
Reposted fromyourtitle yourtitle viamy-life my-life

February 24 2015

2700 c23a

January 27 2015

haley
Szczęście to najpierw odwaga.
— 'Trzy metry nad niebem'
haley
- Nie boisz się że będą tam lepsi?
- Moja mama zawsze mówiła "Synu amatorzy zbudowali arkę, a zawodowcy Titanica"
— Gdzieś usłyszane
0123 2cb6
Reposted fromdeviate deviate viasambaanka sambaanka

January 14 2015

haley
5872 2890
Reposted fromIamdonehere Iamdonehere viavertheer vertheer

December 20 2014

haley
0213 e74a
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viayouuung youuung

December 16 2014

haley
Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
haley
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— I.

December 14 2014

haley
5699 ec2b
Reposted fromnexxt nexxt viausmiechprosze usmiechprosze

December 02 2014

haley
9042 566c
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacichutko cichutko

November 22 2014

haley

November 18 2014

haley
Reposted fromstopme stopme viaankaottak94 ankaottak94
haley
Reposted fromdespond despond viaankaottak94 ankaottak94

November 17 2014

haley

November 15 2014

haley

November 04 2014

haley
8625 6a6a
Reposted fromsomethingpositive somethingpositive viabawisa bawisa

October 20 2014

haley
0893 7f7d
Reposted fromasteryzm asteryzm vianotforgetme notforgetme
haley
1514 54cf 500
Reposted fromcorvax corvax viarational rational
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl